Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Звіт за 3 квартал 2012р. (981 положення)


ЕСКРІН Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"

Зміст

Квартальна інформація
Вступ
Розділ I. Основні відомості про емітента
Розділ II. Фактори ризику
Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
Розділ V. Інформація про працівників емітента
Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про загальні збори акціонерів
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Баланс
Звіт про фінансові результати
Примітки до звітів
Квартальна інформація
 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33718227
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "ФБ "Перспектива"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:  
Поштовий індекс: 49000
Область: Дніпропетровська
Район:  
Населений пункт: місто Дніпропетровськ
Вулиця: Леніна
Будинок: 30
Корпус:  
Офіс / квартира:  
Міжміський код та телефон емітента: 0563739793
Номер факсу емітента:  
Веб-сайт емітента:  
Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік): 30.09.2012

 

Вступ

 

      Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними у квартальній інформації. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (у подальшому - Біржа, Товариство, Емітент) створене шляхом перетворення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНО – ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ПЕРСПЕКТИВА» згідно рішень Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНО – ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ПЕРСПЕКТИВА» (протокол № 07/07/24 від 24 липня 2007 року та № 08/01/28-01 від 28 січня 2008 року) та здійснює діяльність відповідно Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про господарські товариства» та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.

 

Розділ I. Основні відомості про емітента

 

      Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"
      Скорочене найменування емітента: ПАТ "ФБ "Перспектива"
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 33718227
      Серія і номер виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ААБ, 957236
      Дата державної реєстрації 29.01.2008
      Місце проведення державної реєстрації Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради
      Місцезнаходження емітента 49000 м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд.30
      Міжміський код, телефон та факс емітента 056 373-97-93
      Електронна поштова адреса емітента se_perspektiva@fbp.com.ua
      Веб-сайт емітента fbp.com.ua
      Спеціальний підрозділ емітента (третьої особи) по роботі з акціонерами та інвесторами емітента відсутній
      Веб-сторінка з інформацією про емітента fb_perspektiva.proemitent.info
      Строк існування емітента з дати його державної реєстрації - 4 роки 9 місяців
      Термін діяльності Біржі не обмежується

 

      Протягом звітного періоду емітент не здійснював купівлю/продаж понад 10% вартості активів іншої юридичної особи.

 

      Органiзацiйна структура Бiржi має наступнi складовi:
      Загальнi Збори акцiонерiв (пiдпорядкування: Бiржова рада, Ревiзiйна комiсiя);
      Бiржова рада (пiдпорядкування: директор, члени Бiржi);
      Директор (пiдпорядкування: заступник директора з розвитку, головний бухгалтер, відділ з організації торгівлі на ринку цінних паперів, відділ забезпечення клірингу та розрахунків, юридичний відділ, відділ інформаційних технологій,фінансовий відділ, адміністративний відділ).
      Відповідно до Статуту ПАТ "ФБ "Перспектива" має наступні органи: Загальні збори акціонерів, Біржова Рада, Ревізійна комісія (Ревізор), Директор. Ревізором Товариства є Орєхова О.О., Голова біржової Ради - Мілюшко Е.І., член Біржової ради Шевчук К.Д., член Біржової ради - Фещенко Н.А. З компетенцією органів управління Біржі можна ознайомитися у Статуті ПАТ "ФБ" Песрпектива" на сайті fb_perspektiva.proemitent.info.
      Дочiрнiх пiдприємств, представництв та iнших вiдокремлених структур немає.
      Структурних змін в органах емітента протягом звітного періоду не відбувалось.

 

      Розмір зареєстрованого статутного капіталу на початок звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір сплаченого статутного капіталу на початок звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір зареєстрованого статутного капіталу на кінець звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір сплаченого статутного капіталу на кінець звітного року звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень
      Власний капітал на початок звітного періоду склав 50 018 тис. грн.
      Власний капітал на кінець звітного періоду склав 50 037 тис. грн.
      Протягом звітного періоду рішення про зміну розміру або структури статутного не приймалось. Структура власного капіталу не змінювалась. Розмір власного капіталу на кінець звітного періоду збільшився.

 

      Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств (асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші об'єднання підприємств) чи групи суб'єктів господарювання (фінансово-промислові групи, холдингові компанії тощо).

 

      Протягом звітного періоду загальні збори акціонерів не скликались.

 

Розділ II. Фактори ризику

 

      Істотних змін у факторах ризику емітента, які були попередньо висвітлені в річній інформації емітента не було.
      При інвестуванні у цінні папери емітента інвестори можуть наражатися на наступні основні ризики:
      - зменшення поточної частки акціонера у статутному капіталі – ризик може реалізуватися у випадку проведення додаткової емісії акцій Біржі (що є ймовірним з огляду на поступове зростання статутного капіталу Біржі в останні роки) та відмови акціонера від придбання пропорційної частки капіталу; ризик може бути компенсовано внаслідок зростання вартості (біржового курсу) належного йому пакету акцій (втім, за 9 місяців 2012 року біржовий курс акцій Біржі майже не змінився і склав 0,1959 грн., тобто на 0,81%, тим більше, що переважна частина акціонерів є членами біржі, тобто операції з продажу належного пакету акцій не будуть для них пов’язані із додатковими витратами на оплату комісійних торговцю цінними паперами;
      - обмеження виплати дивідендів за емітента – ризик не може бути мінімізовано з огляду на існуюче нормативне регулювання, що не передбачає можливості виплати дивідендів фондовими біржами;
      - недостатня ліквідність чи інші фактори, що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками, - наразі цей ризик виглядає малоймовірним, оскільки акції Біржі є одним з найбільш ліквідних лістингових цінних паперів, включених до біржового реєстру;
      - обмеження можливості акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів емітента або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів – ризик мінімальний через існування Біржі у організаційно-правовій формі публічного акціонерного товариства, статутні документи якого відповідно до законодавства передбачають високі стандарти корпоративного управління та захисту прав акціонерів.
      - дані про законодавчі акти, які можуть вплинути на виплату дивідендів, процентів або інших виплат неризидентам - нормативне регулювання не передбачає можливості виплати дивідендів фондовими біржами
      - порядок оподаткування доходів за розміщеними емісійними цінними паперами та цінними паперами, які розміщуються, що може вплинути на розмір прибутку власників цінних паперів - біржа неприбуткова організація
      Інші фактори, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів емітента, включаючи можливість реалізації цих прав Товариством не визнавались.
     
     
      Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента включають:
      - зростання рівня конкуренції на біржовому ринку України через перспективне об’єднання основних конкурентів (внаслідок злиття російських бірж ММВБ та РТС, що володіють значними пакетами акцій ПАТ «Фондова біржа ПФТС» та ПАТ «Українська біржа» відповідно), що може спричинити зменшення ринкової частки та скорочення доходів (хоча поки що, певною мірою через об’єктивні організаційні складнощі та конфлікти між акціонерами, що виносяться в публічну площину, ринкова частка Біржі має тенденцію до зростання) – ризик може бути мінімізований винятково через підвищення конкурентних переваг (впровадження більш ефективних нових технологій та фінансових інструментів, залучення емітентів та торговців цінними паперами, партнерські програми з міжнародними біржами), залучення додаткових коштів від стратегічного інвестора для збільшення статутного капіталу з метою подальшого розвитку;
      - нерентабельність – ризик ймовірний через наявність збитків у 2010 році (-1,77 млн.грн.) та мінімальний прибуток у 2011 році (+0,017 млн.грн.), але може бути мінімізований шляхом, аналогічним застосованому у 2011 році, тобто внаслідок зниження неефективних витрат; крім того, очікується зростання доходів від організації торгів на Біржі строковими контрактами та розширення обігу боргових цінних паперів (державних та корпоративних облігацій). Про прибутки та збитки можна ознайомитися у фінансовій звітності, що відображена у цьому звіті;
      - проблеми із залученням коштів для розширення діяльності – ризик може бути реалізований лише у випадку необхідності залучення додаткових коштів для розвитку Біржі, що у прогнозованих на 2012 рік умовах (ймовірно низький інтерес інвесторів до придбання пайових фінансових інструментів емітентів з країн, що характеризуються низьким рівнем розвитку фондового ринку) може бути пов’язане із певними складнощами.
      - собівартість - ризик зростання витрат на підготовку виробництва, витрат на виробництво та збут продукції (робіт, послуг), що може призвести до зниження доходу емітента - ризик відсутній, відповідно до Звіту про фінансові результати, рядок 040 станом на 30.09.2012р. собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) становить 0 тис. грн.
      - відсутність можливості продовжити термін дії ліцензії емітента на провадження основного виду (основних видів) діяльності чи дозволу на використання об'єктів, обіг яких є обмеженим (включаючи природні ресурси) ризик мінімальний, оскільки ПАТ "ФБ" Перспектива" дотримується Ліцензійних умов провадження даного виду діяльності.
      - неякісне технологічне обладнання - нездатність емітента встигати за розвитком і впровадженням сучасних технологій, важливих для його діяльності - ризик мінімальний.Біржа використовує сучасне обладнання та програмне забезпечення.
      - ризики, пов'язані з судовими процесами, учасником яких виступає емітент. Біржа не виступає стороною у будь-яких судових процесах.
      -кологічні ризики відсутні. Діяльність Біржі не впливає на навколишнє середовище
     
      Інші фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента не визнавались
     
     
      В своїй діяльності Товариство може також наражатися на операційний, правовий та інвестиційний ризики (останній пов'язаний насамперед із необхідністю вкладення у активи, вартість яких важко піддається однозначному ринковому визначенню, але які необхідні для підвищення інвестиційної привабливості Біржі та диверсифікації послуг клієнтам. Серед таких активів, є частки ТОВ «БІТ-ПРОДАКШН» та ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ», що надають ІТ-послуги не тільки Біржі та іншим складовим її інфраструктури, але й широкому колу професійних учасників фондового ринку).
      Емітент постійно моніторить, оцінює ризики та здійснює заходи з їх мінімізації, які в тому числі включають:
      - моніторинг змін до законодавства України та приведення Правил та інших внутрішніх документів Біржі у відповідність до діючого законодавства,
      - використання сучасного обладнання та програмного забезпечення,
      - автоматизація роботи з архівами Біржі, резервування ліній зв’язку та програмно-апаратних засобів, дотримання режимних вимог до приміщень, у яких розміщуються критичні місця програмно-технічних комплексів автоматизованої системи (далі – АС) Біржі, виконання вимог розробників програмно-технічних комплексів щодо технічного та технологічного забезпечення, можливість нарощування функціональних характеристик АС Біржі, а також її адаптація в разі зміни законодавчої бази щодо захисту інформації та/або обліку операцій;
      - використання електронного документообігу;
      - здійснення заходів щодо додержання правил доступу до інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію та правил інформаційної безпеки,
      - контроль проведення розрахунків за біржовими договорами за принципом DvP („поставка проти сплати” - Delivery versus Payment),
      - контроль за неухильним виконанням клієнтами Товариства умов укладених договорів.
     
      На дiяльнiсть Товариства впливають такi політичні та макроекономічні фактори ризику:
      - вірогідність поновлення рецесії чи принаймні зниження темпів економічного розвитку в Україні та/або в світі, що може негативно вплинути на активність учасників біржових торгів та можливості емітентів щодо залучення інвестицій - мінімізація ризиків зазначеної категорії забезпечується шляхом впровадження в біржовий обіг нових фінансових інструментів, зокрема таких, які є найбільш привабливими у кризових умовах – строкових контрактів, які мають на меті страхування (хеджування) ймовірних несприятливих коливань цін базових активів.;
      - нестабільність чинного законодавства та недостатність нормативного врегулювання процедур організації біржової торгівлі, клірингу та розрахунків на виконання зобов’язань за укладеними на біржі договорами – для мінімізації зазначеного ризику Біржа впроваджує низку заходів, спрямованих на побудову надійної та ефективної моделі клірингу і розрахунків в Україні та врегулювання законодавства в сфері біржової діяльності.
     
      Інші окрім ризики зазначених вище не визнавались.
     
     
     
      Оцінювання ризиків здійснюється за відповідними критеріями (затверджені правилами проведення фінансового моніторингу на ПАТ "ФБ "Перспектива", зокрема за типом клієнта, географічним розташуванням країни реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання активів), і видом товарів та послуг. Результатом загальної оцінки ризику, (що базується на аналізі кожного клієнта за визначеними критеріями на підставі ознак за їх категоріями), є визначення ступеню ризику. Уперше рівень ризику визначається та фіксується під час встановлення ділових відносин з клієнтом. Управління ризиками легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму здійснюється з урахуванням результатів ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнта, послуг, що надаються клієнту, аналізу операцій, провединих ним, та їх відповідності фінансовому стану і змісту діяльності клієнта.
     
     
      Емітент не має дочірніх підприємств.
     
     
     

 

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

 

      Види діяльності на новими КВЕД:
      Управління фінансовими ринками 66.11
      Консультування з питань інформатизації 62.02
      Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем 62.09
      Оброблення даних, розміщення інформації на веб-узлах і пов’язана з ними діяльність 63.11
      Основним видом дiяльностi Бiржi є здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку, а саме - дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку. Бiржа входить в трійку провідних бірж України. Результат досягнуто завдяки активному впровадженню торговельних, розрахункових та інформаційних технологій. Першою в Україні біржа реалізувала ринок заявок (2007), легітимний електронний документообіг (2007), стандартизацію форматів укладення біржових договорів (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) та впровадила в обіг (2012) відсоткові строкові контракти. Біржа реалізувала значну кількість диверсифікованих торгових та розрахункових технологій, що дозволили учасникам біржових торгів укладати біржові договори на ринках заявок, розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів, аукціону, державних облігацій України, РЕПО, похідних, адресному, строковому ринку.
     
      Бiржа системно пiдходить до впровадження процедур, що мiнiмiзуюють ризики невиконання зобов`язань за укладеними договорами шляхом використання ефективних систем розрахункiв за принципом Delivery vs Payment (DVP). Також ризики зменшуються за рахунок збереження конфiденцiйностi iнформацiї щодо укладених на Бiржi договорiв внаслiдок впровадження мiж учасниками бiржових торгiв електронного документообігу, а також в межах системи управління ризиками, реалізованої на строковому ринку спільно з ПАТ «ФК «Сучасні Кредитні Технології», яка виконує функції платіжної організації та центрального контрагента.
     
      Біржа займає провідні позиції на біржовому ринку України за низкою показників, наведених у таблиці, та демонструє загалом позитивну динаміку розвитку.
     
      Показники 2010 рік 2011 рік Зростання за рік 9 місяців 2012 року* Зростання з початку року*
      Кількість членів біржі 100 113 +13,0% 105 -7,1%
      Частка (місце) на біржовому ринку 13,1% (4) 15,4% (3) +1,8% 15,1% (3) -0,3%
     
      Кількість фінансових інструментів в біржовому списку 92 177 +92,4% 294 +66,1%
      Частка (місце) на біржовому ринку 6,4% (3) 8,1% (3) +1,7% 11,8% (3) +3,7%
     
      Кількість ЦП в біржовому реєстрі 28 58 +107,1% 105 +81,0%
      Частка (місце) на біржовому ринку 7,1% (4) 11,4% (3) +4,3% 15,9% (2) +4,5%
     
      Загальний обсяг торгів, млн. грн. 36 649,58 79 070,31 +115,7% 65 704,81 +4,1%
      Частка (місце) на біржовому ринку 27,9% (2) 33,6% (2) +5,7% 39,9% (2) +6,3%
     
      Обсяг торгів державними ЦП 6 287,81 22 388,04 +256,1% 42 015,65 +144,7%
      Частка (місце) на біржовому ринку 10,3% (2) 22,5% (2) +12,2% 39,0% (2) +16,5%
     
      Обсяг торгів облігаціями підприємств 757,02 6 110,33 +707,5% 5 116,46 +14,1%
      Частка (місце) на біржовому ринку 11,4% (5) 28,5% (2) +17,1% 30,6% (2) +2,1%
     
      Обсяг торгів облігаціями місцевих позик - 100,16 +100,0% 15,50 +100,0%
      Частка (місце) на біржовому ринку - 21,7% (3) +21,7% 2,9% (2) -18,8%
     
      Обсяг торгів акціями 23 191,02 39 531,06 +70,5% 9 475,83 -70,7%
      Частка (місце) на біржовому ринку 44,2% (1) 49,9% (1) +5,7% 48,5% (1) -1,4%
     
      Обсяг торгів інвестиційними сертифікатами 6 331,46 10 850,79 +71,4% 3 220,93 -64,2%
      Частка (місце) на біржовому ринку 88,7% (1) 95,2% (1) +6,5% 87,6% (1) -7,6%
     
      Обсяг торгів деривативами - всього 82,28 177,46 +115,7% 5 860,44 +6917,7%
      Частка (місце) на біржовому ринку 2,2% (2) 0,8% (2) -1,4% 35,6% (2) +34,8%
     
      Обсяг торгів деривативами (опціонними сертифікатами) 82,28 177,46 +115,7% 203,08 +143,2%
      Частка (місце) на біржовому ринку 61,6% (1) 74,3% (1) +12,7% 90,6% (1) +16,30%
     
      Обсяг торгів деривативами (строковими контрактами) - - - 5 637,59 +100,0%
      Частка (місце) на біржовому ринку - - - 34,7% (2) +34,7%
     
      * Примітка: за попередніми даними НКЦПФР
     
      Слід зазначити, що у ІІІ кварталі було припинено тенденцію скорочення обсягів торгів на Біржі порівняно з попереднім роком – обсяги торгів фінансовими інструментами на Біржі за 9 місяців 2012 року збільшилися на 4,1% - на відміну від основних конкурентів (загальний обсяг біржових торгів в Україні за цей період скоротився на 10%). Незважаючи на певне скорочення торгів акціями та інвестиційними сертифікатами, загальна ринкова частка Біржі зросла до 39,9%.
      Найбільше зросли обсяги торгів та ринкова частка Біржі в сегменті деривативів (похідних) – як щодо опціонних сертифікатів, за торгами якими Біржа стабільно посідає перше місце, так і стосовно відсоткових строкових контрактів, торги якими були вперше в Україні впроваджені на Біржі у травні поточного року (Біржа здобула на українському біржовому строковому ринку частку 61,1% за ІІІ квартал та 34,7% з початку року), досить швидко склавши конкуренцію єдиному існувавшому до цього строковому ринку ПАТ «Українська біржа»).
      Також у 2,45 разів порівняно з 9 місяцями попереднього року зросли обсяги торгів на Біржі іншим пріоритетним фінансовим інструментом – державними облігаціями України, що дозволило Біржі збільшити до 39% свою частку в цьому найбільш динамічному сегменті національного біржового ринку (загалом лише боргові фінансові інструментів біржового ринку мали у поточному році позитивну динаміку: біржові торги ОВДП на фондових біржах України зросли на 40%, облігаціями підприємств – 19%).
     
      Аналогічно до світових лідерів біржового ринку, основні доходи Біржа отримує не за допуск цінних паперів та доступ брокерів до торгів, а заробляє передусім на вартості трансакцій. Для цього біржа впроваджує тарифні, технологічні та організаційні заходи щодо стимулювання збільшення кількості трансакцій. Протягом 9 місяців 2012 року на біржі було укладено та виконано 23,8 тис біржових договорів щодо цінних паперів та 2 780,8 тис строкових контрактів.
      Крім того, певну частку доходів Біржа отримує від організації первинного розміщення та аукціонів з продажу цінних паперів. Протягом 9 місяців 2012 року на Біржі було розміщено облігації значного кола банків та компаній, в т.ч. державних на загальну суму 2,95 млрд грн.
     
      Біржа концентрує свої зусилля на вирішенні завдань, пов’язаних із мінімізацією зазначених ризиків та підвищенні привабливості організованого ринку цінних паперів України для національних та міжнародних інвесторів. Важлива роль біржі як центрального елемента інфраструктури ринку зумовлює провадження активної регуляторної діяльності щодо вдосконалення нормативного врегулювання функціонування біржового ринку, власних та спільних з іншими учасниками фондового ринку організаційних, освітніх та інформаційних заходів тощо. Серед них доцільно визначити наступні заходи, реалізовані протягом 3 кварталу 2012 року.
     
      (і) 25.07.2012 Біржа звернулася до НБУ з проханням розглянути можливість удосконалення механізму функціонування біржового ринку ОВДП, які дещо ускладнюють його розвиток в ситуації, коли ще не остаточно відпрацьовано технологію неттінгових розрахунків з двостороннім забезпеченням щодо ОВДП та не набрав чинності Закон "Про депозитарну систему України" в частині створення Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, що має суттєво підвищити ефективність та конкурентоспроможність інфраструктури національного фінансового ринку.
      В якості незручності зазначено особливості існуючого регламенту депозитарію Національного банку України при розрахунках з одностороннім забезпеченням, який передбачає, що ОВДП для участі в біржових торгах, блокуються на підставі розпорядження зберігача цінних паперів на переказ ДЦП під кожну операцію на фондовій біржі, а не на всю торговельну сесію, як це зазвичай реалізовано іншими українськими депозитаріями цінних паперів. Це вимагає надмірного операційного навантаження на зберігачів цінних паперів, біржу, депозитарій Національного банку України щодо супроводження укладення та розрахунків за біржовими договорами та скорочує можливість укладати більшу кількість біржових договорів протягом торговельної сесії.
      За наслідками консультацій Біржа знайшла порозуміння з фахівцями НБУ щодо актуальності цього питання, наразі активно аналізуються конструктивні варіанти та механізми її оперативного вирішення.
     
      (іі) Біржею було запроваджено традицію неформальних заходів з діючими та потенційними членами – провідними банками і торговцями цінними паперами, насамперед, операторами боргового ринку. 12.07.2012 та 20.09.2012 було проведено конструктивні дискусії стосовно очікуваних напрямів розвитку боргового та строкового ринку України, законодавчих та технологічних новацій (впровадження технології неттінгу на ринку ОВДП, розширення лінійки доступних процентних деривативів, модернізація біржового терміналу тощо).
     
      (ііі) З червня 2012 року активним учасником торгів на Біржі став Національний банк України, якому на початку 2012 року було забезпечено зручний доступ до біржових торгів. Частка НБУ у загальному обсязі біржових торгів ОВДП на Біржі у 3 кварталі 2012 року становила 3,8%.
     
      Позитивними тенденціями характеризувалася і діяльність інших складових інфраструктури Біржі, які разом з нею складають універсальний національний біржовий холдинг, що надає повний комплекс послуг учасникам торгів та розрахунків.
      1) За 9 місяців 2012 року значно зросли обсяги торгівлі майном на Товарній біржі «Перспектива-Коммодіті», на яку було поширено напрацьовані на фондовому ринку торговельні технології. З огляду на наявні технологічні конкурентні переваги, ТБ «Перспектива-Коммодіті» підготовила документи для участі в конкурсі щодо відбору товарних бірж для організації та проведення електронних біржових торгів з купівлі-продажу вугільної продукції. Конкурс, оголошений МЕРТ 13.09.2012 року (в рамках реалізації завдань, поставлених у Концепції переходу на біржову форму продажу вугілля, затвердженої Розпорядженням КМУ від 26.10.2011 № 1070-р, та відповідно до Наказу МЕРТ від 19.06.2012 № 723) має відбутися 23.10.2012.
      2) Акредитований ЦСК ПАТ «Комунікаційний фондовий центр» суттєво збільшив кількість учасників фондового ринку, яким надаються послуги ЕЦП та КЗІ та продовжив свою діяльність щодо поширення загальної системи ЕДО на фондовому ринку шляхом проведення крос-сертифікації з ЦСК МФС, який надає послуги ЕЦП та КЗС зберігачам-клієнтам депозитарію ВДЦП.
      3) ТОВ «БІТ-Продакшн» (професійний розробник програмного забезпечення для учасників біржового ринку) ввів у промислову експлуатацію численні програмні продукти для Біржі, Товарної біржі «Перспектива-Коммодіті», ПАТ «ФК «Сучасні Кредитні Технології» для організації торгів та розрахунків строковим контрактами на фондовому та товарному сегментах біржового ринку України.
      4) ПАТ «ФК «Сучасні Кредитні Технології» зареєструвано в НБУ нову редакцію Правил ВНПС РФС, яка дозволила виконувати функції грошового клірингу та обслуговувати розрахунки не тільки на фондових, але й на товарних біржах та інших регульованих ринках. З травня 2012 року СКТ почала виконувати функції центрального контрагента за операціями на строковому ринку Біржі. За 9 місяців 2012 року в межах ВНПС РФС розраховано 23 тис трансакцій на загальну суму 13,1 млрд грн. та виконано операцій з централізованого клірингу на строковому ринку на суму 5,86 млрд грн..
     
      Товариство не здійснює експортних операцій.
     
     
      Нових видів продукції не пропонувалось.
     

 

      Змін в системі збуту продукції протягом звітного періоду не відбувалось. Змін в в джерелах надходження сировини не було.
      Основними клієнтами Біржі є:
     
      1) члени біржі, яким відповідно до правил Біржі, зареєстрованих НКЦПФР та умов укладених договорів доступу до електронної торговельної системи Біржі та про надання дозволу на комерційне використання комп’ютерної програми торгового терміналу та абонентське обслуговування надається доступ до біржових торгів. Протягом 9 місяців 2012 року кількість членів Біржі дещо скоротилася – з 113 до 105 ліцензованих торговців цінними паперами, серед яких наявні 31 банк і 74 компанії.
      Крім того, за 9 місяців 2012 року статус членів Біржі набули АТ "Ощадбанк", ПУАТ "ФІДОБАНК", ПАТ "Банк 3/4", АТ "БАНК "БОГУСЛАВ", ПАТ "КБ "ГЛОБУС".
     
      2) емітенти цінних паперів, які ініціюють включення цінних паперів до біржового списку та біржового реєстру з метою первинного розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів або їх вторинного біржового обігу.
      Станом на 28.09.2012 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому обігу становила 294 (зростання порівняно з початком року на 66,1%). З них: 75 у 1-му рівні лістингу, 30 у 2-му рівні лістингу, 189 у списку позалістингових цінних паперів та інших фінансових інструментів.
      Структура біржового списку: 126 випусків акцій (з них 12 – у 2-му рівні лістингу, 114 - у списку позалістингових цінних паперів), 74 серії ОВДП (1-ий рівень лістингу), 15 серій інвестиційних сертифікатів (з них 14 – у 2-му рівні лістингу, 1 – у списку позалістингових цінних паперів), 66 серій облігацій (з них 4 – у 2-му рівні лістингу, 62 - у списку позалістингових цінних паперів), 1 серія облігацій місцевих позик (1-ий рівень лістингу), 4 серії опціонних сертифікатів (у списку позалістингових цінних паперів) та 8 кодів (серій) ф’ючерсних контрактів.
      Капіталізація акцій у складі біржового списку станом на 28.09.2012 склала 55,7 млрд. грн.
     
      Збільшення кількості цінних паперів у біржовому обігу відбувалось як завдяки загальним ринковим тенденціям (зокрема, встановленню нормативної вимоги щодо обов’язковості для ПАТ включати акції до біржового списку щонайменше однієї української фондової біржі), так і через індивідуальні конкурентні переваги Біржі; лояльні тарифи, оптимізація пакету документів для підтримання цінних паперів у біржовому списку тощо.
     
      Детальна інформація про склад членів Біржі та емітентів цінних паперів, які включені до біржового списку, оприлюднюється на Інтернет-сайті Біржі в режимі он-лайн.
     
     
      Спільну діяльність з іншими підприємтсвами не здійснює.

 

      Дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності емітента протягом звітного періоду не отримував.
      Товариство не набувало протягом звітного періоду права інтелектуальної власності (торговельні марки, об'єкти авторського права, винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо), та не придбавало об'єкти, щодо яких протягом звітного періоду права інтелектуальної власності припинили чинність.

 

      Витрат на дослiдження та розробки Товариство за звiтний період не було. Суттєвих капітальних та/або фінансових інвестицій емітент не здійснював протягом звітного періоду. Довгострокові фінансові інвестиції, а саме частки у долях: ТОВ "БІТ ПРОДАКШН" у сумі 27734 тис. грн., ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ СЕКЬЮРІТІЗ" у сумі 16956 тис. грн., ТОВ "РІАЛ ІСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ" у сумі 4957 тис. грн., загальною сумою 49647 тис. грн. відображені у рядку 040.

 

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

 

      Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду за даними Балансу: 159,0 тис. грн.
      Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду: 166,0 тис.грн.
      Залишкова вартість основних засобів на початок звітного періоду: 16,0тис. грн.
      Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду: 14,0тис. грн.
      Всі основні засоби емітента виробничого призначення (машини та обладнання).
      Знос основних засобів на початок звітного року складає 143 тис. грн.
      Знос основних засобів на кінець звітного року складає 152 тис. грн.
      Метод нарахування амортизації прямолінійний.
      Втрати від зменшення корисності основних засобів у звітному періоді не визнавались
      Переоцінки основних засобів за звітний період не проводилося.
      У звітному періоді не відбулося змін у структурі основних засобів, методах амортизації та діапазонах строків корисного використання основних засобів.
      Витрати на амортизацію (код рядка 260 Елементів операційних витрат включає основні засоби та нематеріальні активи) за звітний період склали 19 тис.грн. (з початку року)
      Протягом звітного періоду основні засоби в заставу не надавались.
      Протягом звітного періоду у відношені основних засобів не виникали передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження
      Протягом 3 кварталу 2012р. основні засоби з експлуатації не вилучались і не продавались.
      Протягом звітного періоду в емітента були відсутні основні засоби що тимчасово не використовувалися, повністю амортизовані основні засоби та отримані за рахунок цільового фінансування
      Протягом звітного періоду не було змін розміру додаткового капіталу.
      Станом на кінець звітного періоду в емітента відсутнє незавершене будівництво.
      Протягом 3 кварталу 2012р. витрат на поточний та капітальний ремонт не було.
      Протягом звітного періоду було придбано основних засобів, а саме комп’ютер на суму 7002 грн.
      Витрат на капітальний ремонти основних засобів за звітний період не було.

 

      Емітент не має дочірніх підприємств.

 

Розділ V. Інформація про працівників емітента

 

      основне місце роботи - 16 осiб (1 особа працює на умовах повного робочого дня, 15 осіб - 4 години на день)
      сумісництво - 3 особи ( 1 година на день)
      сумыщення - 2 особи (1 година на день)
      Фонд оплати працi на кінець звiтного перiоду з наростаючим підсумком складає 76740.84 грн.
      Зміна чисельності працівників не є суттєвою.
      Інформація про будь-які правочини чи зобов'язання емітента, які мали місце у звітному періоді та стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі відсутня.

 

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

 

      Змін протягом звітного періоду в компетенції органів емітента, їх персональному складі відповідно до статуту та внутрішніх положень емітента не було.
     
     
Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афілі-йова-них
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Шевчук Костянтин Дмитрович - Член Біржової Ради, 1 рік 1975 вища 0 0 0 0 0 0 ТОВ "Фінансова компанія КУБ" (код за ЄДРПОУ 32999754), директор
Фещенко Ніна Анатоліївна - Член Біржової Ради, 1 рік 1956 вища 0 0 0 0 0 0 Приватне акціонерне товариство "Менеджмент Технолоджіз" (код за ЄДРПОУ 32987822), директор
Орєхова Оксана Олександрівна - Ревізор, обрана 20.03.2012р. 1983 вища 0 0 0 0 0 0 Товариство з обмеженою відповідальністю "Ріал Естейт Інвестмертс" (код за ЄДРПОУ 33718012), бухгалтер
Кравчук Яна Валеріївна - Головний бухгалтер, 1 рік 1969 вища 0 0 0 0 0 0 Посад в інших юридичних особах не займає
Шишков Станіслав Євгенійович - Директор,2 роки 1975 вища 0 0 0 0 0 0 Посад в інших юридичних особах не займає.
Мілюшко Едуард Іванович - Голова Біржової Ради, 2 роки 1963 вища 0 0 0 0 0 0 Посад в інших юридичних особах не займає

 

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/
залежного підприємства
Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/
залежного підприємства емітента (грн)
Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
1 2 3 4 5 6 7 8
               

 

      Товариство не має дочірніх/залежних підприємств. Т.ч. посадові особи Товариства не є учасниками дочірніх/залежних підприємств.

 

      Процедури банкрутства до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадові особи емітента були засновниками, учасниками чи посадовими особами не застосовувалися. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності посадові особи не мають.

 

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

 

      Загальна кількість акціонерів на кінець звітного періоду - 24
      Кількість власних акції, які перебувають в обігу на кінець звітного періоду - 5000000000 шт.
Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7
Приватне акціонерне товариство "Дом-Інвест" 34497042 47225615.39 0 47225615.39 94.4513 94.4513

 

      Місцезнаходження ПрАТ "ДОМ-Інвест" - 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30

 

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

 

      Правочини між емітентом, з одного боку, членами Біржової Ради, членами виконавчого органу і власниками істотної участі відсутні. Операції з афілійованими особами відсутні.

 

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

 

      Протягом 3 кварталу відсутні судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента (меншого з цих двох показників)), у яких учасником виступає емітент, його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента. Факти виплати емітентом, його відокремленими підрозділами, дочірніми підприємствами протягом звітного періоду штрафних санкцій відсутні.

 

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента

 

      Тип акцій (прості, привілейовані) - прості
      Форма випуску, форма існування акцій - іменні, бездокументарна
      номінальна вартість акції 0,01 (одна) копійка;
      Кількість акцій, які перебувають в обігу - 5000000000 штук
      Кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - всі акції розміщені
      Кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності) - відсутні
      Дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 04 листопала 2010 року, №1012/1/10
      Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
      Змін прав власників акцій протягом звітного періоду не було. Емітент не здійснював випуск привілейованих акцій.

 

      Додаткового випуску акцій станом на кінець звітного періоду не було.

 

      Рішення провести додатковий випуск акцій у поточному році протягом звітного періоду емітентом не приймалось.

 

      Загальними зборами емітента рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій протягом звітного періоду емітентом не приймалось.

 

      Емісійних цінних паперів (окрім акцій) емітент не має.

 

      Облігації емітент не випускав.

 

      Інформація про емісійні цінні папери (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення (за наявності таких цінних паперів) відсутня.

 

      Рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій) у поточному році станом на кінець звітного періоду емітентом не приймалось.

 

      Дата дії: 05.08.2010 р. Дія: лістинг. Найменування фондової біржі: ПАТ „ФБ «Перспектива». Вид, номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні; номінальна вартість: 0,01 грн. за одну акцію, загальна номінальна вартість: 50 000 000,00 грн.; кількість цінних паперів:
      5 000 000 000 штук. Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках): 100%.
      Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія: 02 червня 2010 р., №314/1/10, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
      Вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні, документарна.
      Дата рішення та уповноважений орган емітента, що прийняв рішення про включення в лістинг фондової біржі цінних паперів емітента: протокол засідання Біржової ради №10/08/05-01 від 05.08.2010р. про включення в лістинг ПАТ «ФБ «Перспектива» цінних паперів емітента.
      Дата включення цінних паперів емітента у лістинг фондової біржі (ПАТ «ФБ «Перспектива»): 05.08.2010р. Цінні папери переведені до Котирувального списку ПАТ «ФБ «Перспектива» другого рівня лістингу згідно Рішення № 10/08/05-01 від 05.08.2010 р.
      Права власників цінних паперів емітента, що знаходяться у лістингу ПАТ «ФБ «Перспектива», визначені у Статуті ПАТ «ФБ «Перспектива».
     
      Торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх ринках не здійснювалась.
      Найвища ціна за акцію протягом звітного періоду - 0,2101грн.
      Найнижча ціна за акцію протягом звітного періоду - 0,1938 грн.

 

      Ринкова капіталізація емітента станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на організаторі торгівлі - 979 500 000 грн.

 

      Облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України здійснює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ №581322, видана 19.09.2006р., строк дії: 19.09.2006 року - 19.09.2016 року.
      Змін протягом звітного періоду особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України не було

 

      Цінні папери емітента не перебувають в обігу за межами України

 

      Інформація про інші цінні папери емітента (окрім емісійних цінних паперів) відсутня.
     
     
     

 

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента

 

 

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.

 

      Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
      Чистий прибуток Товариства складає 19 тис. грн. Позитивні зміни у кількісних показниках діяльності Біржі у поточному році є очікуваними та стабільними через підтримання базових чинників конкурентоспроможності на національному біржовому ринку:
      - проведення розрахункiв гарантоване за принципом DVP через всі депозитарiї: які функціонують в Україні (ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв", ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", Нацiональний банк України як депозитарій державних цінних паперів). Це дозволяє залучити до біржових торгів емітентів, незалежно від обслуговуючого його депозитарію,
      - постiйна диверсифiкацiя видiв ринків;
      - технологiчне лiдерство в сфері оптимiзацiї програмного забезпечення учасників бiржових торгiв, що розроблюється професiйним розробником програмного забезпечення ТОВ "БІТ ПРОДАКШН" на спiльнiй програмнiй платформi з iншими програмними продуктами для впровадження технологiї системи наскрiзної обробки iнформацiї на принципах STP (Straight through processing) на всiх етапах обробки доручень/розпоряджень учасникiв бiржових торгів;
      - забезпечення електронного документообiгу мiж учасниками бiржових торгів, депозитаріями, платіжною організацією із використанням послуг акредитованого центру сертифікації ключів;
      - розширення кола учасників біржових торгів та фінансових інструментів в обігу з метою підвищення рівня ліквідності біржових торгів;
      - забезпечення переказу коштів та централізованого грошового клірингу за наслідками біржових торгів платіжною та кліринговою організацією ПАТ «ФК «Сучасні Кредитні Технології». Модель розрахунків відповідає міжнародним рекомендаціям щодо клірингу та розрахунків за цінними паперами, зокрема щодо лояльної інтеграції до існуючої міжбанківської системи переказу коштів в країні.
      Забезпечення цих конкурентних переваг, а також заплановані заходи щодо подальшого розширення біржових інструментів в обігу (в т.ч. за рахунок впровадження нових різновидів строкових контрактів, зокрема опціонів) дає підстави для очікування продовження динамічного зростання Біржі в 2012-2013 роках: збільшення кількості учасників біржових торгів та фінансових інструментів в біржовому обігу, а відтак – збільшення кількості біржових договорів.
     
      Поступове збільшення кількості активних учасників біржових торгів та емітентів, що що обирають Біржу в якості найбільш привабливої для обігу своїх цінних паперів або залучення коштів через розміщення облігацій, дозволило на 12,6% порівняно з попереднім періодом збільшити чистий дохід від реалізації послуг. Як наслідок, незважаючи на збільшення адміністративних витрат на 17%, чистий прибуток за 3 квартал зріс на 12 тис грн. і становить 19 тис грн. з початку року. Таким чином, Біржа наразі функціонує з мінімальною рентабельністю.
     
      Це пояснюється тим фактом, що біржовий ринок України є достатньо динамічним, зростаючим, але, з огляду на високу конкуренцію між 10 діючими в країні біржами, рентабельність діяльності з організації торгів у всіх бірж є наразі невисокою та може бути суттєво підвищена лише внаслідок заняття впровадження більш-менш унікальних на національному ринку продуктів та заняття домінуючої позиції в тому чи іншому біржовому сегменті. Більше того, логіка розвитку міжнародних біржових холдингів в останні десятиріччя, коли активізувалися глобалізаційні процеси в світовій економіці, підтверджують той факт, що емітенти та інвестори в якості основного критерію привабливості біржового майданчику обирають насамперед найбільш масштабні, ліквідні, ємні, технологічні, з найбільшою кількістю фінансових інструментів в обігу та максимальним колом учасників біржових торгів.
      Тому основною конкурентною перевагою біржі в Україні та світі є спроможність постійно впроваджувати нові технології та створювати для емітентів та брокерів найбільш зручні тарифні, технічні та організаційні умови. Саме цим Біржа займається із самого початку свого функціонування.
      Цілком очевидно, що в умовах недостатньої розвиненості ринку, зростаючої конкуренції (в т.ч. на глобальному рівні – з боку міжнародних бірж, зацікавлених у залученні цінних паперів українських емітентів, а також внаслідок злиття російських фондових бірж ММВБ та РТС, що претендують на статус глобальних та володіють значними пакетами акцій ПФТС та УБ відповідно), важко очікувати значної доходності операційної діяльності Біржі. Це підтверджується загалом негативними фінансовими показниками більшості фондових бірж України за наслідками 2011 року: половина бірж отримала збитки, при цьому загальний збиток фондових бірж України сягнув 8,87 млн грн., що еквівалентне збитковості активів та капіталу на рівні майже 1,9-2%. На цьому тлі фінансові показники Біржі виглядають достатньо прийнятними.
     
      Першочерговими для Біржі є наступні короткострокові плани розвитку:
      - реалізація спільно з ПАТ «ФК «Сучасні Кредитні Технології» нетингових технологій при здійсненні грошових розрахунків на ринку державних облігацій України відповідно до нової редакції Положення про депозитарну діяльність Національного банку України;
      - поширення технології центрального контрагента зі строкового ринку Біржі на інші сегменти, що потребують операційного стимулювання ліквідності;
      - впровадження нових різновидів строкових контрактів (ф’ючерсів та опціонів), прийнятних для застосування інституційними інвесторами з метою хеджування фінансових ризиків; додатково до 3 базових активів, передбачених існуючими специфікаціями, зареєстрованими НКЦПФР, передбачається впровадження відсоткових деривативів на ставку KievPrime;
      - розширення кількості інформаційних агенцій, які надають доступ національним та міжнародним інвесторам до інформації про результати біржових торгів (додатково до CBonds та TR Data, з якими вже відпрацьовані диверсифіковані регламенти інформаційної взаємодії, з червня 2012 року проводяться відповідні консультації з компанією Thomson Reuters);
      - впровадження додаткового забезпечення в цінних паперах з метою диверсифікації для членів біржі можливостей для використання різних видів забезпечення (а не тільки грошових коштів) для участі в біржових торгах (відповідні правила мають погоджуватися не тільки з НКЦПФР, але й Національним депозитарієм України – фактично, після прийняття Закону України «Про депозитарну систему України» - вже Центрального депозитарію);
      - технологічна інтеграція до Розрахункового центру з обслуговування угод на фінансових ринках, створення якого передбачено Законом України «Про депозитарну систему України», що дозволить впорядкувати існуючі моделі клірингу і розрахунків щодо фінансових інструментів відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних рекомендацій.
     
      В якості середньо- та довгострокових завдань варто зазначити наступні:
      - активізація ринку міжбанківського РЕПО, в т.ч. за участі НБУ, що має стати стимулом до підвищення ліквідності ринків боргових фінансових інструментів (насамперед – державних обілгацій України);
      - укладання договору з ФДМУ щодо проведення біржових торгів з продажу пакетів акцій, що належать державі;
      - активізація взаємодії з розробникамм програмного забезпечення Інтернет-трейдингу (брокерських систем);
      - запуск низки фондових індексів (в розрізі інструментів, окремих економічних галузей тощо);
      - вступ до міжнародних асоціацій, що об’єднують фондові, товарні та деривативні біржі;
      - впровадження в обіг біржових облігацій (за умови прийняття відповідних змін до законодавства);
      - створення на базі ЦСК ПАТ «Комунікаційний Фондовий Центр» Дата-центру, що має обслуговувати адекватний розвиток всього біржового холдингу. Створення такого Дата-центру спростить створення єдиної для всього біржового холдингу комплексної системи захисту інформації, знизить комунікаційні ризики при організації ЕДО складових інфраструктури Біржі з учасниками торгів та розрахунків та іншими, сторонніми суб’єктами інфраструктури фінансових ринків України.
      Значні можливості для диверсифікації та поширення впроваджених на Біржі легітимних систем ЕДО, прийнятних для обслуговування приватних та державних установ, а відповідно і збільшення кола учасників біржових торгів і розрахунків, знаходяться в площині очікуваної у 2012-2013 роках побудови в Україні єдиного простору ЕДО за участі існуючих ЦСК на максимально уніфікованих форматах ЕЦП та КЗІ
     
      Зазначені заходи можуть перевищити існуючі фінансові ресурси Біржі, що вимагатиме у середньостроковій перспективі додаткової емісії акцій на користь стратегічного або інституційних інвесторів. Залучення додаткових інвестицій для подальшого розвитку, за рішенням акціонерів, може бути реалізовано на умовах IPO або Private Placement не раніше 2013 року. Із значною ймовірністю кошти залучатимуться після забезпечення комплексу дій щодо структурування біржового холдингу.
     

 

Інформація про осіб, що підписують документ
     
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у квартальній інформації.
 
Посада керівника емітента Директор
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Шишков Станіслав Євгенійович
Посада головного бухгалтера емітента Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Кравчук Яна Валеріївна

Узагальнені дані квартальної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33718227
1.1.2. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "ФБ "Перспектива"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 49000
1.1.6. Область Дніпропетровська
1.1.7. Район  
1.1.8. Населений пункт місто Дніпропетровськ
1.1.9. Вулиця Леніна
1.1.10. Будинок 30
1.1.11. Корпус  
1.1.12. Офіс / квартира  

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва серія ААБ №957236
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 29.01.2008
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Дніпропетровської місткої ради
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 50000000
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 50000000

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1 2 3 4
ПАТ "ВІЕЙБІ БАНК" 380537 26507030000025 гривня
ПАТ "Банк ФОРУМ" 322948 26500300214292 гривня

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
1 2
Управління фінансовими ринками 66.11
Консультування з питань інформатизації 62.02
Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем 62.09
Оброблення даних, розміщення інформації на веб-узлах і пов’язана з ними діяльність 63.11

 

2. Інформація про загальні збори акціонерів
  Чергові Позачергові
1 2 3
Вид загальних зборів* x  
Дата проведення    
Кворум зборів**    

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.  
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.  

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
1 2 3 4 5 6 7 8
Приватне акціонерне товариство "Менеджмент Технолоджіз" Акціонерне товариство 32987822 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, тел/факс 056 373 9793 Юридична особа, яка здійснюєпрофесійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 27.11.2009 №498072
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" Акціонерне товариство 35917889 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7Г, тел/факс 044 5854241 Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009 №498004
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" Акціонерне товариство 35917889 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7Г, тел/факс 0445854241 Юридична особа, яка здійснює розрахунково-клірингову діяльність Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009 №498005
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Акціонерне товариство 30370711 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд 3, тел/факс 044 2791249 Розрахунково-клірингова діяльність Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 25.05.2011 №581323
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Акціонерне товариство 30370711 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 3, тел/факс 044 2791249 Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 25.05.2011 №581322
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "АленАудит" Товариство з обмеженою відповідальністю 35281710 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Московська, буд. 7, офіс 7, тел. 056 7980245 Аудиторська фірма, яка надає аудиторські послуги Аудиторська палата України 27.09.2007 №4028

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.  

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
04.11.2010 1012/1/10 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000101083 прості бездокументарна іменні 0.01 5000000000 50000000 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Строк виплати відсотків Дата пога-
шення облі-
гацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
1 2 3 4 5
         

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7
             

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
   
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)  
у тому числі: сертифікатів акцій  
сертифікатів облігацій  
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)  
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)  
у тому числі: сертифікатів акцій  
сертифікатів облігацій  
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)  

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
1 2 3 4 5
         

 

      Гарантії третьої особи за випусками боргових цінних паперів Емітента відсутні. Протягом звітного періоду Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1 2 3 4 5 6 7
1. Виробничого призначення 16.000 14.000 0 0 16.000 14.000
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 16.000 14.000 0 0 16.000 14.000
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
Інші 0 0 0 0 0 0
Усього 16.000 14.000 0 0 16.000 14.000

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 50037.0 50018.0
Статутний капітал 50000.0 50000.0
Скоригований статутний капітал 50000.0 50000.0
Опис* Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснюється вiдповiдно до Рiшення ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств". Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснюється вiдповiдно до Рiшення ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств".
Висновок** Вартість чистих активів перевищує розмір статного капіталу, що відповідає вимогам ст 155 Цивільного кодексу України Вартість чистих активів перевищує розмір статного капіталу, що відповідає вимогам ст 155 Цивільного кодексу України

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
1 2 3
     

Фінансова звітність

 

Баланс
на 30.09.2012
Складено:  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

  Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
          АКТИВ      
I. Необоротні активи:      
Нематеріальні активи      
     залишкова вартість 010 144 134
     первісна вартість 011 296 296
     накопичена амортизація 012 -152 -162
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:      
     залишкова вартість 030 16 14
     первісна вартість 031 159 166
     знос 032 -143 -152
Довгострокові біологічні активи:      
     справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
     первісна вартість 036 0 0
     накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:      
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 49644 49647
     інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 49804 49795
II. Оборотні активи:      
Виробничі запаси 100 2 3
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
     чиста реалізаційна вартість 160 327 294
     первісна вартість 161 327 294
     резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
     з бюджетом 170 0 3
     за виданими авансами 180 0 0
     з нарахованих доходів 190 0 0
     із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 4 4
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
     в національній валюті 230 19 25
     - у т.ч. в касі 231 0 0
     в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 352 329
III. Витрати майбутніх періодів 270 2 4
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 50158 50128
           
          ПАСИВ      
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 50000 50000
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 18 37
Неоплачений капітал 360 0 0
Вилучений капітал 370 0 0
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 50018 50037
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування1 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 2 2
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 2 2
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 131 68
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
     з одержаних авансів 540 0 0
     з бюджетом 550 3 6
     з позабюджетних платежів 560 0 0
     зі страхування 570 1 1
     з оплати праці 580 3 3
     з учасниками 590 0 0
     із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 0 11
Усього за розділом IV 620 138 89
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 50158 50128

     
1 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0

 

Звіт про фінансові результати
за 3 квартал 2012 року
Складено:  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ      
          СТАТТЯ      
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 695 618
Податок на додану вартість 015 0 -1
Акцизний збір 020 0 0
      025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 695 617
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 0 0
Валовий:      
     прибуток 050 695 617
     збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 0 0
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 -666 -569
Витрати на збут 080 0 0
Інші операційні витрати 090 -5 0
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:      
     прибуток 100 24 48
     збиток 105 0 0
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 2 87
Інші доходи 1 130 0 0
Фінансові витрати 140 0 0
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 0 -87
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
     прибуток 170 26 48
     збиток 175 0 0
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 7 11
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
     прибуток 190 19 37
     збиток 195 0 0
Надзвичайні:      
     доходи 200 0 0
     витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Частка меншості 215 0 0
Чистий:      
     прибуток 220 19 37
     збиток 225 0 0
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ      
          Найменування показника      
Матеріальні затрати 230 1 2
Витрати на оплату праці 240 87 76
Відрахування на соціальні заходи 250 29 25
Амортизація 260 19 39
Інші операційні витрати 270 530 427
Разом 280 666 569
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ      
          Назва статті      
Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

     
1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0

 

Примітки до звітів

 

      Облігації протягом звітного періоду емітент не випускав.
      Інші цінні папери емітент протягом звітного періоду не випускав.
      Протягом звітного періоду власні акції не викупались
      Виданих сертифікатів цінних паперів не має
      Гарантії третьої особи за випусками боргових цінних паперів Емітента відсутні. Протягом звітного періоду Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.
      Одиниця виміру вартсоті чистих активів тис. грн.
     
      Загальні збори акціонерів у звітному періводі не скликались, тому табличка не заповнюється.

 

ProEmitent.INFO